Διακήρυξη Δήμου Πειραιά – Εκμίσθωση χώρων στην πλαζ Φρεαττύδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ   Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τηλ.: 2132022340-5, 2104194340–5.

FAX: 2132022343, 2104194343.

e-mail: oikepitr@pireasnet.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διακηρύσσει, ότι θα γίνει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμετάλλευση με τη μορφή της μίσθωσης, χώρων αιγιαλού, παραλίας, κοινόχρηστων χώρων στην παραλία ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα γίνει στο Κεντρικό Δημαρχείο Πειραιά, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 2ο

Οι προς διάθεση για αξιοποίηση – εκμετάλλευση χώροι της πλαζ ευρίσκονται στον ευρύτερο κοινόχρηστο χώρο κάτωθεν της Λεωφ. της Ακτής Θεμιστοκλέους εκτάσεως 16 περίπου στρεμμάτων και θα περιλαμβάνουν :

1. Χώρος Αναψυκτηρίου

Δημιουργία χώρου αναψυκτηρίου σε λυόμενη κατασκευή 30 τμ. περίπου με παράπλευρο στέγαστρο 30 με παράπλευρο στέγαστρο 30 επί πλέον τετρ. μέτρων για την ανάπτυξη χώρου τραπεζοκαθισμάτων. Ο ως άνω χώρος χωροθετείται παραπλεύρως των γηπέδων τένις και μπάσκετ προς την πλευρά της ράμπας εισόδου των αυτοκινήτων στον χώρο της πλαζ και όπισθεν της ζώνης της παραλίας όπως εμφανίζεται στο σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα της Υπηρεσίας Ο ανάδοχος μισθωτής υποχρεούται να διαμορφώσει τους χώρους με δικές του δαπάνες και να προβεί στην έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για τη νόμιμη λειτουργία αυτών.

Aν οι εν λόγω άδειες λειτουργίας δεν χορηγηθούν στον μισθωτή, ο Δήμος Πειραιά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

2. Χώρος για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών

Διάθεση χώρου για την τοποθέτηση καθισμάτων και ομπρελών με κινητή βάση στήριξης, έμπροσθεν του χώρου του αναψυκτηρίου και των γηπέδων και κατά μήκος της ζώνης αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως μέχρι 500 τμ. και σε απόσταση του κάτωθεν ορίου του από την ακτογραμμή 10 μ. εξαιρουμένου του χώρου έμπροσθεν προς εγκατάσταση του πύργου του ναυαγοσώστη.

Ο μισθωτής-πλειοδότης θα ευθύνεται αποκλειστικά για τα αναφερόμενα στην παρούσα σχετικά με την καθαριότητα, ευπρέπεια και υγιεινή, στο χώρο-ζώνη ευθύνης του, όπως περιγράφεται στο σχέδιο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά και τον οποίο μισθώνει.

Ο μισθωτής-πλειοδότης των παραπάνω χώρων είναι υποχρεωμένος να αφήνει ελεύθερο χώρο στην παραλία κατά μήκος της ζώνης που θα κάνει χρήση, τουλάχιστον 10 μέτρα.

Ο μισθωτής-πλειοδότης υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου να διαθέτει με δικές του δαπάνες ναυαγοσώστες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Υποχρεούται ο μισθωτής-πλειοδότης για τις προαναφερόμενες χρήσεις να προσφέρει υπηρεσίες από τις 9.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ., κατ’ ελάχιστον.

Οι συγκεκριμένοι χώροι περιορίζονται αυστηρά για την επιφάνεια που δημοπρατείται και πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να εφαρμόζονται σύννομα οι κανόνες υγιεινής. Απαγορεύεται η διασπορά των καθισμάτων, ομπρελών και αντικειμένων, πέραν του χώρου που μισθώνεται, ο οποίος θα οριοθετηθεί με κατάλληλη σταθερή σήμανση από το Δήμο. Πέραν των ανωτέρω ο μισθωτής θα τοποθετήσει υποχρεωτικά στο χώρο, σταχτοδοχεία.

Σημειώνεται ότι  αναφορικά με  τους χώρους του αναψυκτηρίου ο ανάδοχος μισθωτής  είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή, στεγανού βόθρου με την τοποθέτηση δύο εμβαπτυζομένων αντλιών κατασκευάζοντας συγχρόνως και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις αποχετευτικού δικτύου για την άντληση των λυμάτων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σύνδεση του με το υπάρχον νόμιμο αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με το οποίο είναι υποχρεωτική. Παραβίαση δε του εν λόγω όρου της διακηρύξεως συνιστά λόγο καταγγελίας της συμβάσεως.

Επίσης ο ανάδοχος μισθωτής υποχρεούται να επικαλύπτει με υδρόχρωμα ή πλαστικό χρώμα τα συνθήματα και πάσης μορφής αναγραφές που γίνονται επί των τοιχίων αντιστήριξης όλων των προς μίσθωση χώρων.

Τέλος ο ανάδοχος πλειοδότης, στο πλαίσιο λειτουργίας των ως άνω χώρων, υποχρεούται να εξασφαλίζει την εντελώς ανεμπόδιστη και απρόσκοπτη  διέλευση ενδιαμέσως αυτών των επισκεπτών της πλαζ και των λουομένων από τις λοιπές υπάρχουσες προσβάσεις του όλου χώρου.

            3. Χώρος στάθμευσης

Οργανωμένος χώρος στάθμευσης εξυπηρέτησης της πλαζ έμπροσθεν και παραπλεύρως του κέντρου της παλαιάς «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ» εκτάσεως 800 τ.μ., με πρόσθετο χώρο – ελεγχόμενο αποκλειστικά από το Δήμο – 250 τ.μ. περίπου που θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των λουομένων, όπως αυτός απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα της υπηρεσίας του Δήμου

Ο μισθωτής – πλειοδότης υποχρεούται να διαμορφώσει ανάλογα με τη χρήση το χώρο, ενώ η λειτουργία του θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που προβλέπονται για τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης.

Ο μισθωτής – πλειοδότης υποχρεούται όπως εξασφαλίσει τη φύλαξη του χώρου, να διασφαλίσει την κυκλοφορία των οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο, ώστε να εφαρμόζονται οι κανόνες ελέγχου και προστασίας των οχημάτων και των επισκεπτών.

         Όλες οι ως άνω κατασκευές, διαμορφώσεις κλπ. θα τυγχάνουν της γενικότερης εποπτείας του Δήμου ο οποίος θα δύναται να απαγορεύσει οποιαδήποτε εργασία δεν είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3ο

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μίσθωμα του συνόλου των προαναφερομένων χώρων ορίζεται σε 20.000 €.

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Δημοπρασιών.

Άρθρο 4ο

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα, εταιρείες, κοινοπραξίες) για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία οφείλουν να καταθέσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Αποδεικτικό ότι – με ποινή αποκλεισμού – δεν επιβαρύνονται με οποιασδήποτε μορφής ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Πειραιά, είτε ατομικά, είτε μετέχοντας σε εταιρεία (άρθρο 285 -Ν.3463/06).

2.  Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσο προς το 10% του κατώτατου ορίου της πρώτης προσφοράς επί του συνόλου των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης σε γραμμάτιο καταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

3.  Αξιόχρεο εγγυητή. Αξιόχρεοι εγγυητές χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Επιτροπής, ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ή Βιομήχανοι ή Έμποροι ή Βιοτέχνες ή γενικά επαγγελματίες που έχουν γραφτεί σε επαγγελματικά σωματεία, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, συμβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας που να συνοδεύονται με πρόσφατα πιστοποιητικά α. μεταγραφής β. ιδιοκτησίας γ. βαρών και δ. μη διεκδικήσεως.

4.  Υπεύθυνη δήλωση επί εντύπου του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. Τη δήλωση υποβάλλουν σε ξεχωριστό έντυπο τόσο ο διαγωνιζόμενος όσο και ο εγγυητής του.

5.  Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

6.  Φορολογική ενημερότητα.

7.  Ασφαλιστική ενημερότητα.

8.  Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, θέσεως σε διαδικασία πτωχεύσεως και σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

 Άρθρο 5ο

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής μετά τη δημοπρασία θα επιστραφούν σε όλους που έλαβαν μέρος, αλλά δεν ανεδείχθησαν πλειοδότες, πλην του δευτέρου κατά σειρά πλειοδότη (πρώτου αναπληρωματικού) στον οποίο θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας. Ο τελικός πλειοδότης μετά την έγκριση των πρακτικών από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα, οφείλει να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής με άλλη χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης προτού υπογράψει αυτή μαζί με τον εγγυητή του.

Άρθρο 6ο

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνόλου των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με βάση την προσφορά του και θα κατατεθεί από τον τελευταίο πλειοδότη κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση αυτή που θα έχει εκδοθεί σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, θα ισχύει και θα παραμείνει στο Ταμείο του Δήμου τόσο χρόνο, όσος και ο χρόνος της μίσθωσης, θα επιστραφεί δε άτοκα στον δικαιούχο εφόσον έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα και με ακρίβεια όλους τους όρους της σύμβασης μίσθωσης και τις υποχρεώσεις του και έχει παραδώσει το μίσθιο εμπρόθεσμα στον εκμισθωτή Δήμο Πειραιά.

Άρθρο 7ο

Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία και τη σύμβαση μαζί με το μισθωτή χωρίς καμία δικαιολογία ή αντίρρηση, αφού όπως συμφωνείται με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία με την ιδιότητά του ως εγγυητής, δηλώνει πλήρη γνώση των όρων και των συμφωνιών της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει.

Αντικατάσταση του εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου ανεξάρτητα από τη μη ύπαρξη υπαιτιότητας του μισθωτή σχετικά μ’ αυτό.

Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής γίνεται συνυπεύθυνος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με το μισθωτή για οποιαδήποτε παράβαση όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 8ο

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται  αυτοπροσώπως, ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από το αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζομένη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Οικονομική Επιτροπή πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με σχετική ειδική εντολή, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον εκπροσωπούν άλλους οφείλουν να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, άλλως θεωρείται ότι μετέχουν στο διαγωνισμό δι’ ίδιον λογαριασμό.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δεν θα γίνονται δεκτές.

Άρθρο 9ο

Ο τελικός πλειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή μέσα σε διάστημα πέντε (5) μέχρι δέκα (10) ημερών το αργότερο μετά την κοινοποίηση, στον ίδιο ή στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου που ορίζουν ο τελευταίος και ο εγγυητής από αυτή τη στιγμή νόμιμα αντίκλητό τους της απόφασης της Οικονομικής Αρχής σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μαζί, η εγγύηση που έχει κατατεθεί θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, θα γίνει δε επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος και των δύο και θα επιβαρυνθούν με την τυχόν επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από εκείνη της προηγούμενης και για όλο το διάστημα της μίσθωσης. Τις ίδιες συνέπειες θα έχει ο μισθωτής, σε περίπτωση που θα παραβεί οποιοδήποτε όρο της σύμβασης ή της διακήρυξης, αφού όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις.

Άρθρο 10ο

Το ετήσιο μίσθωμα θα πληρώνεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις καταβλητέες προκαταβολικά εντός του πρώτου 10ημέρου κάθε τετραμήνου.

Η καταβολή αποδεικνύεται μόνο με τριπλότυπα είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. Αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ακόμα και ο όρκος.

Οι πιο πάνω δόσεις καταβάλλονται στο ακέραιο και απαγορεύεται η τμηματική καταβολή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, εκ μέρους του μισθωτή, της πληρωμής του μισθώματος, αυτός δίχως άλλη ειδοποίηση έχει την υποχρέωση να πληρώσει τη νόμιμη προσαύξηση (τόκο και πρόστιμο).

Αν αρνηθεί, θα γίνει διακοπή της άδειας λειτουργίας και βίαιη έξωση με όλες τις νόμιμες συνέπειες που προβλέπουν τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης και η Ισχύουσα Νομοθεσία.

Άρθρο 11ο

H σύμβαση της μίσθωσης θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά, την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον τελευταίο πλειοδότη η πρόσκληση για την υπογραφή της, σε συσχετισμό με όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και αυτή η ημερομηνία σημειώνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως που θα καταρτισθεί.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και η υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου αποδεικνύει κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ή ανταπόδειξης, (ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσής του) την παραλαβή από το μισθωτή της χρήσης του μίσθιου και την εγκατάσταση του σ’ αυτό.

Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση ούτε να ζητήσει την επιστροφή ή την μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Η μετατροπή της χρήσης του χώρου της μίσθωσης απαγορεύεται χωρίς την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.

Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 20ημέρου να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφορικά με τους ανωτέρω χώρους κατά πυρός, τρομοκρατικών ενεργειών και φυσικών φαινομένων καθώς και περί αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων κ.α.

Άρθρο 12ο

          Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, έστω και για το αρνητικό της συμβάσεως, διαφέρον. Ακόμα παρατυπία, τυπική ή ουσιαστική, της δημοπρασίας δεν δίνει στον μισθωτή ή τον πλειοδότη κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε και για το αρνητικό της σύμβασης διαφέρον. Ο Δήμος διατηρεί ακώλυτο και απόλυτο το δικαίωμα να επαναλάβει τη δημοπρασία εάν κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα αυτής με βάση την τελευταία προσφορά της προηγούμενης δημοπρασίας, όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 13ο

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου ιδιαίτερα για την τυχόν ύπαρξη σ’ αυτόν νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων, έστω και αν από αυτά εμποδίζεται ολικά ή μερικά η χρήση που συμφωνήθηκε ή η χρήση, η σύμφωνη με τον προορισμό του. Επίσης, δεν παρέχεται το δικαίωμα στο μισθωτή να ζητήσει τη λύση της μίσθωσης ή να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση θετική ή αποθετική λόγω της ύπαρξης τέτοιων ελαττωμάτων νομικών ή πραγματικών ή να μειώσει το μίσθωμα, ούτε να λύσει τη σύμβαση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 14ο

Ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση αν αρνηθεί να εγκαταστήσει ή να καθυστερήσει την εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε έχει  υποχρέωση και για το λόγο αυτό να μειώσει το μίσθωμα ή να λύσει τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής αποκτά μόνο περιοριστικά το δικαίωμα να μη καταβάλλει μισθώματα για το χρονικό διάστημα μέχρι την εγκατάστασή του. Κατά τα λοιπά η μίσθωση είναι απρόσβλητη. Αν ο μισθωτής δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο για οποιαδήποτε αιτία δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθώματος έστω και για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος ολικά ή μερικά για βλάβη ή φθορά του μισθίου ή για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ή για έλλειψη των υποσχεθεισών ιδιοτήτων ή από οποιαδήποτε αιτία ακόμα και από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί από την κατακύρωση της δημοπρασίας και μετά και γενικά δηλώνει ότι παραιτείται από παρόμοια δικαιώματά του.

Άρθρο 16ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο χώρο σε καλή κατάσταση και να κάνει τις απαραίτητες επισκευές, όχι όμως να προβαίνει σε ουσιώδεις αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις τέτοιες που να αλλάζουν την αρχική σύσταση του χώρου  δίχως γραπτή άδεια από το Δήμαρχο ή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε και σε  μικρότερες επισκευές, ή μεταρρυθμίσεις, πέρα από τις απόλυτα αναγκαίες δίχως γραπτή άδεια από τον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία επισκευή ή βελτίωση. Οιαδήποτε επισκευή θα βαρύνει το μισθωτή έστω κι αν θεωρείται αναγκαία.

Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να διατηρεί στην κατοχή του χώρου, τις δουλείες που υπάρχουν υπέρ αυτού και γενικά να διατηρεί το μίσθιο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, καταστροφή ή βλάβη και να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Δήμο, άλλως θα φέρει την ευθύνη της αποζημίωσης.

Άρθρο 17ο

Απαγορεύεται στο μισθωτή απόλυτα να αναμισθώσει, υπεκμισθώσει ή παραχωρήσει έστω και σιωπηρά τη χρήση του μισθίου, ολικά ή μερικά σε τρίτο είτε με αντάλλαγμα είτε χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 18ο

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη μίσθωση, καταβάλλοντας την νόμιμη αποζημίωση, όποτε παρουσιάζεται ανάγκη πριν τη λήξη της με σκοπό την κατασκευή σοβαρών ή ουσιαστικών κατασκευών στο χώρο ή μεταβολών γενικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για τις ανάγκες αυτές ο Δήμος θα ειδοποιεί ένα μήνα πριν από τη λύση της μίσθωσης.

Αν λυθεί μονομερώς η σύμβαση από το Δήμο κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από το μισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται σαν να μην υπάρχει έναντι αυτού έστω κι αν έχει εγκριθεί αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Οι επιδόσεις των διαφόρων εγγράφων στο μισθωτή γίνονται στο κατάστημά του ή στην κατοικία του. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιδίδει ό,τι αφορά την μίσθωση στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά τον οποίο ορίζουν ο μισθωτής και ο εγγυητής από τώρα αντίκλητό τους και παραιτούνται από κάθε ένσταση για παρόμοια επίδοση.

Άρθρο 20ο

Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι μισθωτές υποχρεούνται αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον με στέρηση δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης να πληρώνουν τακτικά και στο ακέραιο και μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών τα μισθώματα και να τηρούν και να εφαρμόζουν τους όρους της διακήρυξης και του μισθωτηρίου.

Άρθρο 21ο

Η καθυστερημένη ή μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, όπως και όλες οι παραβάσεις των όρων της διακήρυξης θεωρούνται ουσιαστικές και θα έχουν ως βασική συνέπεια τη λύση της μίσθωσης και την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο, καθώς και την πληρωμή της νόμιμης προσαύξησης χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «περί αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου» και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης.

Επίσης, γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα, ως αποζημίωση του Δήμου, ανεξάρτητα αν ο Δήμος μισθώσει το χώρο σε άλλον πριν από το τέλος της χρονικής διάρκειας της μίσθωσης.

Άρθρο 22ο 

Κατά τη λήξη της μίσθωσης ή κατά τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει χωρίς ειδοποίηση το μίσθιο στον Δήμο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Αν δεν συμμορφωθεί θα αποβληθεί από το μίσθιο σύμφωνα με το Νόμο και θα υποχρεωθεί να πληρώνει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα το ποσό των 50 (πενήντα) Ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης του μισθίου μετά την λήξη της μίσθωσης ή της προθεσμίας που ορίστηκε για να παραδοθεί αυτό, ή σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 10 ημερών θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου το μηνιαίο μίσθωμα εις ολόκληρον.

Άρθρο 23ο

Ο μισθωτής δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα που πηγάζει από ευεργετικές διατάξεις των περί ενοικιοστασίου νόμων που ισχύουν τώρα ή πρόκειται να ισχύσουν στο μέλλον και που αναφέρονται ειδικότερα στον καθορισμό μικρότερου μισθώματος ή που παρατείνουν την μίσθωση για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται σε αυτήν την διακήρυξη.

Άρθρο 24ο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προφορικές προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/91. Η προσφορά καθενός θα γράφεται στα Πρακτικά με την σειρά προτεραιότητάς του. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η υποχρέωση μεταβιβάζεται διαδοχικά, από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά βαρύνει οριστικά τον τελικό πλειοδότη.

Άρθρο 25ο

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της αρχικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε τρία (3) αντίτυπα, θα βαρύνουν τον τελικό πλειοδότη.

Άρθρο 26ο

Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτή τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3852/10, Ν. 3463/06 και Π.Δ. 270/1981 «περί της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 27ο

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί περιληπτικά σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, σε μία εβδομαδιαία τοπική ή νομαρχιακή εφημερίδα και σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα σύμφωνα με το Νόμο. Η δημοσίευση θα γίνει δέκα (10) ημέρες, το λιγότερο, πριν από την ημέρα της δημοπρασίας και θα αναρτηθεί στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.piraeus.gov.gr) καθώς και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Εάν χρειαστεί επανάληψη της δημοπρασίας, η δημοσίευση θα γίνει σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοπρασία.

Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής (περίπου 700 €) και της τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το Ν. 3801/09. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.

Πειραιάς 10 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF:

Τοπογραφικό πλαζ Φρεαττύδα

Τεχνική Περιγραφή Φρεαττύδα

ΠΗΓΗ: http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=678

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s